MKD440-D-30.0 : Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V

Email
MKD440-D-30.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V 50Hz
epcos mkd440-D-20.8epcos mkd440-D-20.8
Nhà sản xuất: Tụ bù Epcos
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com