Công tơ điện Emic : CV140, CV141, MV3E4, MV2E3, cơ điện tử MV3T, công tơ điện tử ME40, ME41, CE14...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Emic
Results 1 - 18 of 18

Emic

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 5/20A (CV140)

Công tơ Emic 5/20A (CV140)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 10/40A (CV140)

Công tơ Emic 10/40A (CV140)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 20/80A (CV140)

Công tơ Emic 20/80A (CV140)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 40/120A (CV140)

Công tơ Emic 40/120A (CV140)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V

Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ3x5A gián tiếp 120/208V

Công tơ 3x5A gián tiếp, 120/208V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x5A gián tiếp 127/220V

Công tơ 3x5A gián tiếp 127/220V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x10/20A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x10/20A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x20/40A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x20/40A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x30/60A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x30/60A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5A CL2 (MV3Tb)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 (MV3Tb)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 20(40)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 20(40)A CL2 (MV3Tb)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 30(60)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 30(60)A CL2 (MV3Tb)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 50(100)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 50(100)A CL2 (MV3Tb)

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(100)A

ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(100)A

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

ME-41m:Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5(6)A CL0.5

ME-41m:Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5(6)A CL0.5

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com